top of page
Algemene voorwaarden SiBo-drive

Algemene voorwaarden

Vooraf : de benaming SiBo Drive staat voor SiBo Invest BV

 

Toepassingsgebied

 

Art. 1 :     Onderhavige algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van enige andere, van toepassing op de relatie tussen SIBO DRIVE ( en de klant. Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst en gelden voor alle offerten, opdrachten, overeenkomsten en leveringen, tenzij er in een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst van afgeweken wordt.

 

Offerten en bestellingen

 

Art. 2 :     Offerten zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop of van voldoende voorraad. Bijkomende onvoorziene kosten zijn ten laste van de opdrachtgever.

Art. 3 :     Offerten zijn geldig voor een periode van één maand, te rekenen vanaf de datum van opmaak. Na deze termijn dienen zij bevestigd te worden om geldig te blijven.

Art. 4 :     Opdrachtgever is wie de order heeft geplaatst, leverancier is wie aanvaard heeft het order uit te voeren.

Art. 5 :     In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de waarde van de bestelling.

 

Levering

 

Art. 6:      Leveringstermijnen worden enkel indicatief opgegeven en zijn niet bindend. Onder geen beding kan vertraging in de aflevering leiden tot enig recht op schadevergoeding in hoofde van de klant, noch tot een recht om de overeenkomst te ontbinden.

Art. 7 :     De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.

Art. 8 :     Het vervoer, ongeacht de vorm waarin dit gebeurt, vindt steeds plaats op risico en op kosten van de klant.

Art. 9 :     Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht of installatie door de leverancier verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door hem aangegane verbintenissen, ontheffen de leverancier van iedere aansprakelijkheid en stellen hem in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij zijn verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat hij tot enige schadevergoeding verplicht is

 

 

 

 

Klachten en verantwoordelijkheid

 

Art. 10 :   De ontvangen goederen dienen bij ontvangst door de klant te worden nagekeken. Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk per fax of per aangetekend schrijven toekomen bij SIBO DRIVE binnen de 7 dagen na levering.

Art. 11 :   SIBO DRIVE is niet aansprakelijk voor enige schade die zou veroorzaakt worden door de geleverde goederen, hun gebruik of hun inhoud, noch voor schade veroorzaakt door, naar aanleiding van of tijdens de levering, zelfs indien zij te wijten is aan een zware fout of nalatigheid in hoofde van SIBO DRIVE of haar aangestelde.

 

Betaling

 

Art. 12 :   Betaling gebeurt binnen de 8 dagen na factuurdatum op de zetel van SIBO DRIVE, behoudens indien tussen partijen uitdrukkelijk een andere regeling werd overeengekomen. Bij gebreke aan tijdige betaling wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10%. Daarnaast wordt bij laattijdige betaling een nalatigheidsintrest van 10% aangerekend te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur.

                SIBO DRIVE beschikt desgevallend tevens over het recht om verdere leveringen te schorsen.

Art. 13 :   Alle goederen worden afgeleverd onder uitdrukkelijk voorbehoud van eigendomsoverdracht tot aan de volledige betaling van de prijs: de klant verbindt er zich derhalve toe het geleverde goed niet aan derden over te dragen tot aan de volledige betaling. SiBo Drive beschikt over het recht tot inhouden van de goederen tot betaling van de factuur bij twijfel.

Art. 14 :   In geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper, behoudt SIBO DRIVE zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen.

 

Bevoegdheid en toepasselijk recht

 

Art. 15 :   De overeenkomst tussen SIBO DRIVE en de klant is onderworpen aan het Belgisch recht.

Art. 16 :   Alle geschillen voortvloeiende uit huidige overeenkomst, vallen onder de territoriale bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Brugge en het Vredegerecht van de maatschappelijke zetel van SIBO DRIVE

bottom of page